martes, 30 de abril de 2019

A Consellería de Educación convoca 200 prazas para alumnado de 3º e 4º de ESO na STEMweek

 

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a convocatoria da actividade formativa STEMweek, dirixida á mellora das competencias en lingua inglesa e competencia científico-tecnolóxica ou STEM. 
En total ofértanse 200 prazas para alumnas e alumnos de 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria, nunhas estadías que se desenvolverán no Centro Residencial Docente (CRD) da Coruña.
A STEMweek desenvolveranse en dúas quendas (a primeira do 25 ao 31 de agosto e a segunda do 1 ao 7 de setembro) e terá carácter gratuíto para as familias.
Poderá solicitar a participación na STEMweek o alumnado que estea  cursando 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria no réxime xeral, en centros sostidos con fondos públicos, durante o curso 2018/19 en Galicia, que teña superadas todas as materias no curso 2017/18 cunha cualificación mínima de 6 na materia de inglés. Para puntuar e baremar as solicitudes recibidas teranse en conta a nota media do expediente no curso pasado, a renda per cápita da unidade familiar, a pertenza a familia numerosa e a discapacidade igual ou superior ao 33% ou pensionista de grande invalidez dalgún membro da unidade familiar en primeiro grao.
 As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (ED504G) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes de forma presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. 
O prazo para presentación das mesmas será desde o 30 de abril ao 30 de maio de 2019, ambos os dous incluídos.


No hay comentarios:

Publicar un comentario