jueves, 14 de noviembre de 2019

PROGRAMA BECAS USA 2020-21Becas USA
El programa permite al alumnado de 4º de la ESO residente en la ciudad de A Coruña cursar el Grado 11 en EE. UU., equivalente a 1º de Bachillerato.

Como requisitos principales, el alumnado aspirante debe estar empadronado en el Ayuntamiento de A Coruña y obtener en 3º de ESO una cualificación media de 6,5 puntos o más (sin tener ninguna materia suspensas) y de 7 puntos o más en inglés.

Las inscripciones se realizarán a desde el lunes 18 de noviembre al martes 10 de diciembre de 2019 a las 14:00 horas.

Toda la información relativa a Becas USA puede consultarse en el Becas USA 2020-2021 

martes, 1 de octubre de 2019

BECAS AMANCIO ORTEGA 2020-2021

Resultado de imagen de Programa de BecasFundación Amancio OrtegaEdición 2020-2021

 El Programa convoca 600 becas dirigidas a estudiantes de 4º de ESO de centros educativos españoles, para estudiar Primero de Bachillerato en Canadá o Estados Unidos.

Enlace a la información

martes, 25 de junio de 2019

Inicio do proceso de admisión a ciclos de formación profesional e de FP dual. Curso 2019/2020

Resultado de imagen de fp galici
 O período de presentación de solicitudes do proceso de admisión a ciclos de formación profesional e de admisión para proxectos de FP dual comeza o día 24 de xuño e remata o día 2 de xullo ás 13:00 horas.

TODA A INFORMACIÓN

lunes, 10 de junio de 2019

Convocadas as probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/2020 ( Grao Medio e Grao Superior)

Resultado de imagen de pruebas de acceso enseñanzas deportivas 

 O prazo de inscrición será o comprendido entre o 10 de xuño e o día 10 de xullo.
 As probas de madureza ( sustitutiva dos títulos de ESO/ Bacharelato) terán lugar no IES As Fontiñas, Santiago de Compostela, no día e nas horas que se indican a continuación:
 a) Proba de madureza de grao medio: 9 de setembro, das 9.00 ás 13.00 horas.
 b) Proba de madureza de grao superior: 9 de setembro, das 9.00 ás 13.00 horas.
 As probas de acceso de carácter específico, para cada unha das modalidades deportivas, realizaranse  nos lugares e datas indicados na convocatoria.
jueves, 23 de mayo de 2019

ACCESO E ADMISIÓN ÁS ENSINANZAS PROFESIONAIS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO. CURSO 2019-2020.


Resultado de imagen de artes plasticas  e deseño xunta

 Terán acceso ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño de grao superior os/as aspirantes que cumpran calquera dos seguintes requisitos:
a) Estar en posesión do título de bacharelato ou equivalente para os efectos académicos, e superar a correspondente proba específica.
b) As persoas aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato ou equivalente para os efectos académicos deberán ter dezanove anos, ou dezaoito anos no caso de que acrediten estar en posesión dun título de técnico en Artes Plásticas e Deseño da mesma familia profesional artística ca aquel a que pretenden acceder, e superar a proba de madureza.

 As persoas aspirantes que teñan pendente algunha materia de  bacharelato poderán presentarse á proba específica de acceso. Estas persoas, no momento de formalizaren a matrícula no prazo extraordinario, no mes de setembro, deberán acreditarque están en posesión da titulación requirida, e poderán optar á praza solicitada se houber vacantes.
 Estará exento de realizar a proba específica de acceso aos graos medio e superior das ensinanzas de Artes Plásticas e Deseño quen estea en posesión do título de bacharelato, modalidade de Artes.

INSCRICIÓN:  na secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño pública elixida en primeiro lugar na cal se impartan as correspondentes ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño.
PRAZO: do 23 de amio ata o 25 de xuño.
PROBAS: As probas de acceso ás ensinanzas de grao superior realizaranse na Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo, rúa da Virxe da Cerca, no 32, Santiago de Compostela,nos días e ás horas que se indican a seguir:
 - Proba de madureza: día 3 de xullo.
 - Proba específica para todas as familias profesionais: día 15 de xullo.

ENLACE CON TODA A INFORMACIÓN

lunes, 13 de mayo de 2019

Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2019/2020

Resultado de imagen de estudios superiores de diseño 
 Para o acceso aos estudos superiores de Deseño, en calquera das súas especialidades, requirirase estar en posesión do título de bacharelato ou título declarado equivalente para os efectos académicos, así como a superación da correspondente proba específica. 
Aquelas persoas que desexen realizar a proba específica de acceso e teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán inscribirse no proceso de acceso e admisión e realizar a dita proba e, no caso de superala, poderán optar á asignación da praza solicitada, unha vez estean en posesión do título de bacharelato. 
 O prazo de presentación das solicitudes comprenderá desde o 14 de maio  ata o 7 de xuño, ambos os dous incluídos.
Con carácter xeral, as solicitudes deberán realizarse de xeito telemático cubrindo o formulario dispoñible en www.edu.xunta.es/reximeespecial e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). Non obstante, tamén se poderá formalizar a inscrición directamente nas secretarías das esco-las de arte e superiores de deseño.
 As probas específicas de acceso ás ensinanzas superiores de Deseño desenvolveranse o día 3 de xullo na EASD Pablo Picasso da Coruña. 

 A proba para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación e cumpran 18 anos no 2019,  terá lugar o día 17 de xuño no IES As Fontiñas, de Santiago de Compostela.