jueves, 20 de mayo de 2021

ACCESO E ADMISIÓN NAS ENSINANZAS PROFESIONAIS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO, grao Medio e grao Superior (curso 2021/22)

Prazo, lugar e forma de presentación das solicitudes: 

  Desde el 21 de maio  ao  23 de xuño

A inscrición para o acceso e a admisión farase na Secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño pública elixida en primeiro lugar, na cal se impartan as correspondentes ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño, ou ben telematicamente mediante a ligazón habilitada á aplicación CodexPro na páxina web da escola.

 O prazo para a inscrición comprende desde o 20 de maio ata o día 23 de xuño para os ciclos de grao superior e ata o día 1 de setembro para os ciclos de grao medio.

Lugar, datas e desenvolvemento das probas:

As probas de acceso ás ensinanzas de grao superior realizaranse nas escolas de arte e superiores de deseño en que se inscribisen as persoas aspirantes.

 Proba substitutiva de titulación de bacharelato: día 2 de xullo.

 Proba específica para todas as familias profesionais: día 9 de xullo.

RESOLUCIÓN 


 

martes, 18 de mayo de 2021

ACCESO E ADMISIÓN AS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO (curso 2021/22)

  Prazo, lugar e forma de presentación das solicitudes:

        Desde el 19 de maio  ao  17 de xuño

Con carácter xeral, as solicitudes deberán realizarse de maneira telemática cubrin-do o formulario dispoñible en   www.edu.xunta.gal/eas/, e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Non obstante, tamén se poderá formalizar a inscrición directamente nas secretarías das escolas de arte e superiores de deseño. As persoas aspirantes que só dispoñan de pasaporte deberán realizar a inscrición nas secretarías das escolas.

Na solicitude deberanse indicar, por orde de preferencia, a especialidade que dese-xan cursar así como a escola en que desexan acceder. Poderanse solicitar un máximo de catro opcións. Igualmente, os/as aspirantes deberán indicar na solicitude a escola de arte e superior de Deseño de Galicia en que desexan realizar as ditas probas.

 Para completar o proceso de inscrición, deberase presentar unha copia da solicitude, xunto coa documentación requirida, na secretaría de calquera das escolas de arte e superiores de deseño

Lugar, datas e desenvolvemento das probas:

A proba para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación terá lugar o día 28 de xuño no IES As Fontiñas, de Santiago de Compostela.

 As probas específicas de acceso ás ensinanzas superiores de Deseño desenvolve-ranse o día 6 de xullo nas catro Escolas de Arte e Superiores de Galicia (EASD), segundo figura no anexo II da resolución.

Mirade toda a resolución 

 

ACCESO E ADMISIÓN ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS (curso 2021/22)

Prazo, lugar e forma de presentación das solicitudes:

        desde el 19 de maio  ao  17 de xuño

Con carácter xeral, as solicitudes deberán realizarse de maneira  telemática cubrin-do o formulario dispoñible en   www.edu.xunta.gal/eas/, e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Non obstante, tamén se poderá formalizar a inscrición directamente nas secretarías da escola  superiores de conservación e restauración de Galicia. As persoas aspirantes que só dispoñan de pasaporte deberán realizar a inscrición na secretaría da escola.

 Para completar o proceso de inscrición, deberase presentar unha copia da solicitude, xunto coa documentación requirida, na secretaría da Escola Superior de Conservación e Restauración de Galicia (Pontevedra).

 Lugar, datas e desenvolvemento das probas de aceso:

A proba para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación terá lugar o día 28 de xuño no IES As Fontiñas, de Santiago de Compostela.

 As probas específicas  desenvolveranse o día 6 de xullo na Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.

Resolución

ACCESO E ADMISIÓN AS ENSINANZAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICA(curso 2021/22)

Prazo, lugar e forma de presentación das solicitudes:

        Desde el 19 de maio  ao  17 de xuño

Con carácter xeral, as solicitudes deberán realizarse de maneira  telemática cubrin-do o formulario dispoñible en   www.edu.xunta.gal/eas/, e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Non obstante, tamén se poderá formalizar a inscrición directamente nas secretarías da escola superior de Arte Dramática de Galicia. As persoas aspirantes que só dispoñan de pasaporte deberán realizar a inscrición nas secretarías das escolas.

 Para completar o proceso de inscrición, deberase presentar unha copia da solicitude, xunto coa documentación requirida, na secretaría da escola de Arte Dramática de Galicia.

Lugar, datas e desenvolvemento das probas de aceso:

A proba para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación terá lugar o día 28 de xuño no IES As Fontiñas, de Santiago de Compostela.

 As probas específicas desenvolveranse o día 6 de xullo nas ca Escola Superior de Arte Dramática  de Galicia, segundo figura no anexo II da resolución.

RESOLUCIÓN 

ACCESO E ADMISIÓN ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA (curso 2021/22).

Prazo, lugar e forma de presentación das solicitudes:

        Desde el 19 de maio  ao  17 de xuño

Con carácter xeral, as solicitudes deberán realizarse de maneira  telemática cubrin-do o formulario dispoñible en   www.edu.xunta.gal/eas/, e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Non obstante, tamén se poderá formalizar a inscrición directamente nas secretarías das Escolas Superiores de Música de Galicia. As persoas aspirantes que só dispoñan de pasaporte deberán realizar a inscrición nas secretarías das escolas.

 Para completar o proceso de inscrición, deberase presentar unha copia da solicitude, xunto coa documentación requirida, na secretarías das escolas

Lugar, datas e desenvolvemento das probas de aceso:

A proba para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación terá lugar o día 28 de xuño no IES As Fontiñas, de Santiago de Compostela.

 As probas específicas de acceso ás ensinanzas superiores de Música desenvolveranse o día 6 de xullo en cada un dos Conservatorios de Música de Galicia nas, segundo figura no anexo II da resolución.

RESOLUCION 

viernes, 14 de mayo de 2021

Convocatoria das probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2021/22 (Ciclo medio e Ciclo Superior)

Pruebas de acceso al grado medio de enseñanzas deportivas ...

  A inscrición para realizar as probas farase, preferentemente na secretaría dos centros públicos onde se vaian a realizar as probas de carácter específico. 

O prazo de inscrición será o comprendido entre o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia e o día 2 de xullo de 2021.

Resolución

Exemplos probas de acceso